Ceník

Ceník odlehčovací služby

Zákonný zástupce uživatele odlehčovací služby je povinen dle Smlouvy o poskytování odlehčovací služby a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách hradit náklady za poskytované služby.
Níže uvedený ceník stanovuje výši úhrady nákladů za odlehčovací službu.

Výše úhrady za poskytování odlehčovacích služeb činí 135 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění výše zmíněných úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Jedna minuta poskytování služby činí 2,25 Kč.

I. Základní činnosti

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití.
 • Pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek.
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny.

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování – cena oběda 60 Kč.
 • Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby.

4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

5. Sociálně terapeutické činnosti:

 • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

7. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

II. Základní sociální poradenství

 • Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace: bezplatné*
 • Poskytnutí informace o možnostech a formách pomoci: bezplatné*
 • Poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby v souvislosti s poskytováním sociální služby: bezplatné*
 • Poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny, spolupodílející se na péči o osobu: bezplatné*

* po předchozí domluvě se sociální pracovnicí. 

III. Fakultativní činnosti

 • Dopolední svačina: 30 Kč
 • Odpolední svačina: 30 Kč

IV. Způsob úhrady

Poskytovatel je povinen vystavit uživateli služby (respektive zákonnému zástupci dítěte) vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

Zákonný zástupce je povinen platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do 28. dne po dni, kdy poskytovatel vystavil zákonnému zástupci měsíční vyúčtování čerpaných služeb.

Zákonný zástupce je povinen platit úhradu převodem na účet poskytovatele (č. účtu 2101583494/2010), ve výjimečných případech po předchozí domluvě v hotovosti v organizaci Stella odlehčovací služba.

V. Poznámky k ceníku

 1. Stanovení úhrad za jednotlivé úkony odlehčovací služby jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb. (§ 10), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

S platností od 1. 7. 2019
Poslední revize 1. 10. 2023