Co nabízíme

Odlehčovací služba Stella

Provozní doba:

PO: 8:30 – 17:00
ÚT: 9:00 – 17:00
ST: 8:30 – 17:00
ČT, PÁ: 9:00 – 17:00
SO, NE:  ZAVŘENO

(v době státních svátků je odlehčovací služba uzavřena)

Pravidla poskytované služby Stella odlehčovací služba:

Poskytujeme služby osobám ve věku 3 – 18 let, které mají sníženou soběstačnost vlivem zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí (obvykle rodinou) a osoby, jejíž vývoj je ohrožen (ADHD, ADD, vývojové dysfázie, specifické poruchy učení apod.).

Zákonní zástupci dětí jsou povinni dodržovat v plné míře ustanovení, která jsou součástí smlouvy a jejich příloh tzn. Vnitřní pravidla poskytovaných služeb.

V případě porušení pravidel je poskytovatel oprávněn smlouvu vypovědět. Klient může smlouvu vypovědět kdykoliv.

Podrobná Vnitřní pravidla poskytované služby jsou vždy se zájemci o službu probírána v rámci úvodní konzultace před podpisem smlouvy.

Poskytujeme ambulantní formu odlehčovací služby a služba je zpoplatněná (viz záložky CENÍK).

Před využíváním našich služeb je třeba se domluvit na osobní konzultaci se sociální pracovnicí (viz záložka KONTAKTYNÁŠ TÝM).

Poskytované služby:

img-fluid

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nezbytná podpora ke zvládnutí úkonů péče o svou osobu, pomoc nebo dohled při běžných denních činnostech klienta, zajištění jeho bezpečí, stravování, pitného režimu a hygieny, tepelné pohody a individuálního denního režimu.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při hygieně a péče o vlastní osobu je poskytována ve společné koupelně při zabezpečení soukromí klienta.

img-fluid
img-fluid

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Stravování je zajištěno formou oběda a dopoledních/odpoledních svačin – zájem o stravování bude vyspecifikován v individuálním plánu, který je nedílnou přílohou smlouvy. Zajištění oběda probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku. Obědy jsou zajištěny dodavatelsky z Nemocnice České Budějovice. Strava je podávána v jídelním koutě. Po celou dobu využívání odlehčovací služby je klientovi zajištěn pitný režim.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Podporujeme klienty ve využívání návazných služeb a dostupných informačních zdrojů a dalších aktivitách podporujících jejich sociální začleňování. V rámci námi připravených aktivit klademe důraz na pestré trávení času venku a umožňujeme dětem běžný společenský a bezpečný kontakt s ostatními dětmi i dospělými, se kterými se mohou setkat na hřišti, procházce, v obchodě apod.

img-fluid
img-fluid

Sociálně terapeutické činnosti

Klientům je nabízen nácvik činností, které vedou k udržení nebo rozvíjení jejich schopností, dovedností a vedou k sociálnímu začleňování (např. nácvik sebeobsluhy – stolování, udržování pořádku v osobních věcech i ve společných prostorách apod.)

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Nabízíme klientům celou řadu různých aktivit, které je motivují k získání, upevňování, nebo obnovování motorických, psychických i sociálních dovedností. Jsou to např. zdokonalování jemné a hrubé motoriky, kvízy, soutěže, čtení, výtvarné a pracovní bloky, koncerty, výlety, návštěvy výstav, hudební kroužek, relaxační kroužek, procházky venku, pravidelné skupinové cvičení, individuální nácvik motoriky, nácvik sebeobsluhy, podpora samostatnosti apod. Do příprav a realizace činností klienty aktivně zapojujeme. Během dne jsou klienti rozděleni do skupin podle svých schopností. Pracujeme s klienty individuálně i ve skupinách (cca 2 -3 klientů), během dne mají klienti přizpůsobený program svým specifickým potřebám.

img-fluid
img-fluid

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kromě základních činností viz výše, které jsou zpoplatněny, sociální pracovnice pomáhá rodičům klientů vyřizovat potřebné záležitosti s úřady a různými institucemi. Jedná se o zajištění potřebných informací, které přispívají k předcházení nebo řešení jejich nepříznivé sociální situace. Klient může využívat více poskytovaných služeb, jejich četnost/rozsah je podrobně popsán v jeho Individuálním plánu služeb s ohledem na jeho vyjednané osobní cíle, možnosti, schopnosti a přání.

img-fluid

Podání a vyřízení stížností:

V případě nespokojenosti s našimi službami můžete podat stížnost:

  • e-mailem na spolu.spojit.sily@gmail.com nebo reditelka@sluzbastella.cz;
  • telefonicky +420 777 518 200;
  • na adresu Mgr. Simona Němcová, MBA, ředitelka – Stella odlehčovací služba, Stradonická 2311/6, České Budějovice 370 07;
  • ústně kterémukoli zaměstnanci nebo prostřednictvím schránky na podněty  stížnosti, která je umístěná na recepci;
  • písemně na kontaktní údaje nezávislých organizací viz SEZNAM NEZÁVISLÝCH ORGANIZACÍ PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ.

Vaše stížnost bude vyřízena písemně nejpozději do 28 dnů od doručení.