Stella

O sociální službě

Stella odlehčovací služba

Naše odlehčovací služba vznikla pro děti se zdravotním postižením a děti s ohroženým vývojem za účelem pomoci rodinám v péči o své děti, kdy rodič, pečující osoba získá potřebný čas pro odpočinek, obstarání si osobních záležitostí, kdy se může věnovat sobě, ostatním členům rodiny. Naší službu může využívat v otevírací době dle svých potřeb.

Dětem se zdravotním postižením a ohroženým vývojem (ADHD, ADD, specifické poruchy učení, vývojová dysfázie apod.) ve věku 3 – 18 let, je v čase, kdy jsou bez svých rodičů, zajištěna komplexní péče. Zprostředkováváme specializované aktivity, které vedou k jejich rozvoji a podpoře samostatnosti. Při naší práci využíváme znalosti z ergoterapie, muzikoterapie, bazální stimulace, arteterapie a vycházíme z konceptu Montessori pedagogiky.

  • Podrobné informace o veřejném závazku najdete níže na této stránce.
img-fluid

Veřejný závazek

Posláním je na přechodnou dobu zajišťovat pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a ohroženého vývoje, a o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Pečujícím osobám umožňujeme potřebný odpočinek a regeneraci tak, aby zvládali nadále péči o osoby v domácím prostředí, čímž předcházíme nutnosti využívání pobytových služeb.

Cílem je vytvořit bezpečný prostor pro klienta, ve kterém se individuálně rozvíjí, učí se samostatnosti a při tom získá pečující například volný čas pro vlastní regeneraci sil, zařízení si osobních záležitostí či posílení vztahů s dalšími členy rodiny.

Stella OS je určena osoby ve věku 3 – 18 let, která má sníženou soběstačnost vlivem zdravotního postižení, a o kterou je jinak pečováno v jejím přirozeném prostředí (obvykle rodinou) a osoba, jejíž vývoj je ohrožen (ADHD, ADD, vývojové dysfázie, specifické poruchy učení apod.).

A současně jsou ohroženi nepříznivou sociální situací plynoucí z:

  • Izolace pečující rodiny ze sociálních vazeb až po úplné sociální vyloučení
  • Omezených možností osoby navazovat sociální kontakty se svými vrstevníky vlivem nedostatku příležitostí
  • Omezených možností trávit aktivně volný čas z důvodu neadekvátní nabídky komerčních subjektů
  • Snížené schopnosti rodiny dlouhodobě o ni pečovat až po její umístění do pobytového zařízení 

Okamžitá kapacita klientů je v jeden moment 4.

Odlehčovací služba vychází z etického kodexu sociálních pracovníků. Dále pro zajištění bezpečného prostoru pro klienty vhodného pro rozvoj, učení se samostatnosti ctí následující zásady: 

  • Individuální přístup – všichni pracovníci Stela OS přistupují ke každému klientovi individuálně s ohledem na jeho přání, potřeby, rozhodnutí a jedinečnou osobnost. Vzhledem k primární cílové skupině je velmi důležité individuálně přistupovat k celé rodině, jejíž další členové jsou sekundární cílovou skupinou. Ke klientům je přistupováno individuálně na základě vzájemné dohody. Pro naplnění této zásady má každý klient vypracován individuální plán, který významnou měrou přispívá ke zdárné adaptaci a průběhu poskytování služby. 
  • Partnerský přístup – všichni pracovníci poskytují službu v partnerském vztahu prostřednictvím rovného postavení klienta a pracovníka. Tento vztah je založen na respektu, toleranci a vzájemné důvěře. Klient je rovnocenným partnerem služby, jsou mu poskytovány informace k situacím, ve kterých se může rozhodovat.
  • Profesionalita – všichni pracovníci Stella OS jsou zodpovědní za své jednání a je pro ně důležitý zájem klienta. S ohledem na pracovní náplň jednají zodpovědně, využívají svých nabytých dovedností a znalostí, které si pravidelně a dle své specializace rozvíjejí. Své pracovní úsilí vynakládají tak, aby poskytovali kvalitní služby. S klientem pracuje celý tým, jehož členové spolu spolupracují. Přispíváme tím tak k socializaci klienta a jeho zvykání si na jednotlivé členy týmu (předcházíme tak potížím v případě nutnosti zastupitelnosti). 
  • Mlčenlivost – všichni pracovníci Stella OS jsou vázáni mlčenlivostí (která zaniká pouze v případech dle trestního zákoníku 40/2009 Sb. (§ 368 Neoznámení trestného činu a § 367 Nepřekažení trestného činu) a vyplývající ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb